PDF Imprimeix Correu electrònic
Índex d'article
Bibliografia
Llibres
Cartografia
Documentació d'arxiu
Articles
Webs
Sigles
Totes les pàgines

Documentació d’arxiu

 

AA-EXP 559 i 561, lligall XI (ARM)

 

Adarga mallorquina (1807), de Josep Barberí Santceloni (Biblioteca de Catalunya, Ms. 1007) (www.cervantesvirtual.com)

 

Apeo y evaluación general del cap.l y productos específicos de todos los edificios y propiedades de esta Ciudad en el año 1818 (ARM, D-1530)

 

A. Presidal Decrets 1658 (ARM)

 

Borradores al libro magistral del término de esta ciutat que comprende el distrito de Marratgí, Buñola y Santcellas, todo con arreglo a las estimaciones del catastro corr.te del año 1685. Se ha formado este borrador en 1808 (ARM, D-0601)

 

Capbreu de los censos fet en 1740 que are cobra Dn Francesch Gual y dez Puig. Borredor (ARM, Arxiu Torrella)

 

Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma. Palma: Ajuntament, 1982 (AMP) [Aprovació provisional]

 

«Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma - Eixample i sòl rústic», a Revisió del Pla general d’ordenació urbana. Palma: Ajuntament, 1985-94

 

Comptadories d’hipoteques (ARM: CH-509, CH-665, CH-811)

 

Quaderno de la riqueza general del término de la ciudad de Palma. 1817 (ARM, D-1525)

 

Quaderno general de riqueza de que trata el artículo 81 del plan administrativo decretado por las Cortes en 29 de junio de 1821 (ARM, D-1295)

 

Estims de 1578 (ARM, D-1251)

Estims de 1578 —Revisió 1581— (ARM, D-1259)

 

Estims de 1685 (ARM, D-1253)

 

Estims de 1685 —Revisió— (ARM, D-1258)

 

Informe relativo a las casas de predio propiedad del Ayuntamiento de Palma de Mallorca no dedicadas a dependencias municipales. M. Magdalena Riera Frau, arqueòloga municipal. Octubre de 2004

 

Inventari de finques rústiques de 1846 (AMP, sense signatura)

 

Inventarios para su ocupación por el crédito público (ARM, signatura provisional 90, Hacienda, n. 110)

 

Lista electoral rectificada para la nominación de individuos del Ayuntamiento constitucional de esta ciudad. Año 1864 para los años 1865 y 1866 (AMP, 1060)

 

Llibre de Capbrevacions de Magnats des de l'any 1762 fins al 1766 (ARM)

 

Llibre de Capbrevacions de Palma i el terme de 1756-62 (ARM, ECR-0574)

 

Llibre de Capbrevacions de Palma i el terme de 1762-66 (ARM, ECR-1121)

 

Llibre de Capbrevacions de Palma i el terme de 1803 (ARM, ECR-1123)

 

Llibre de Capbrevacions de Palma i el terme de 1806-07 (ARM, ECR-0585)

 

Llibre de Capbrevacions del terme de Palma i Marratxí. 1763-93 (ARM, ECR-1122)

 

Llibre de càrrech y data del arrendament del predio la Real (ARM, AA-517)

 

Llibre de determinacions del convent de la Cartuxa de Valldemossa de Mallorca

 

Llibre de inventaris y encants del convent de St. Domingo (ADM, MSL/186)

 

Llibre dels Estims de Spol·las (ARM, D-1121)

 

Llibre de rebuts de censos de San Jacinto o Son Gallard (ADM, MSL/212)

 

Llibre de Reial Patrimoni de l’Escrivania de la Reial Capbrevació de 1793-97 (ARM, ERC-1123)

 

Llibre de Reial Patrimoni de l'Escrivania de la Reial Capbrevació de 1824 (ARM, ERC-1124)

 

Llibre porte conte de arrendaments de los Predios del Noble S.or D. Balthasar Serra añy 1802 (BBM, C-68-1-23)

 

Notícias molt interessants a la Cartuxa sobre la aygua o font de Mestre Pere qu. a la fi de este libre se trobe lo índice de dites notícias (ADM, MSL/171)

 

Padrón General del Vecindario del término de la Ciudad de Palma. 1830 (AMP, 300)

 

Padrón de propiedades rústicas del Término de Palma. 1831-36. I. Propiedades de la parroqa de Sta. Eulalia (AMP, FP-359/8)

 

Predios (ADM)

 

Predios (AMP)

 

Protocols notarials de Bartomeu Alemany (ARM, A-831), Domingo Batle (ARM, 1796/B-796), Joan Baptista Bennàsser (ARM, B-903), Josep Bernat (ARM, 2150), Pere Josep Bonet (ARM, B-1169), Llorenç Busquets (ARM, B-717), Andreu Caselles (ARM, C-3068), Jaume Despuig (ARM, 4215), Pere Femenia (ARM, 5172), Salvador Nicolau Gallard (ARM, 6885), J. Genovard (ARM, G-6298), Bartomeu Martorell (ARM, M-1916), Francesc Mas Gronyant (ARM, M-2197), Joan Mateu (ARM, M-1686), Nicolau Maura Móra (ARM, M-1838), Miquel Montserrat (ARM: M-1936, M-1937), Mateu Moranta (ARM, M-612), Ramon Morei (ARM: M-1761, M-1765), Antoni Mulet (ARM, M-1724), Bartomeu Parets (ARM, P-752), Joan Peris (ARM, P-746), Francesc Pujol (ARM, R-218), Jaume Pujol (ARM, P-781), Francesc Ribes (ARM, R-1067), Nicolau Roca Móra (ARM, R-934), Guillem Rosselló (ARM, R-692), Joan Maria Rosselló i González (ARM, R-234), Marc Joaquim Rosselló i Quintana (ARM, R-1163), Joan Sabater (ARM, S-1749), Joan Sales i Suau (ARM: S-193, S-195, S-196), Martí Sanç (ARM, S-934), Macià Santpol (ARM: S-791, S-796), Antoni Joan Serra Albertí (ARM: S-742, S-743), Martí Serra Barceló (ARM, S-1887), Miquel Serra Ferrer (ARM, S-733), Lleonard Serra Torelló (ARM, S-757), Joan Sureda Alenyar (ARM: S-161, S-164, S-166, S-167, S-168), Joan Venrell (ARM, V-174) i Ramon Vic Gallur (ARM, V-270)

 

Reial Patrimoni. Escrivania de Cartes Reial (ARM, ECR-588)

 

Relación de todos los predios, huertos y fuentes pertenecientes a esta ciudad y su término (AMP, FP-936/2)

 

Relación de los predios y piezas de tierra inclusos sus edificios, nombre de sus dueños, rédito anual, comprendidos en el Viñet de Génova, Parroquia de Sta. Cruz (AMP, FP-299/1)

 

Rúbrica de la Ciutat de Rey de 1660 e 1661 y del NNS de 1660 en 1688 (ARM, ERC-615)

 

Vínculos y genealogías (AA) 
Joomla Templates by Joomlashack